Cirkev bratská

Cirkev bratská

Účelové zariadenie Združenie škôl C.S. Lewisa ustanovila Cirkev bratská, konkrétne Zbor Cirkvi bratskej so sídlom na Cukrovej ulici 4 v Bratislave.  Účelové zariadenie spravuje v spolupráci so zborom Kaplnka Cirkvi bratskej v Bratislave a Kazateľskou stanicou Cirkvi bratskej vo Svätom Jure.

Cirkev bratská v Slovenskej republike je jednou z menších evanjelikálnych cirkví, ktoré na našom území pôsobia. Jej korene siahajú k Jednote bratrskej, ktorú v 15. storočí založil Petr Chelčický a v 17. storočí bol jej posledným biskupom Jan Amos Komenský. Rovnako ako on, i my Cirkev chápeme ekumenicky. Každú cirkevnú denomináciu, ktorá verí vo veľkonočné evanjelium, vo vtelenie Boha v Ježišovi Kristovi, v spásu cez jeho smrť a vzkriesenie, vnímame ako súčasť jediného celku. My sme iba jeho maličkou čiastkou.

Partnerským zborom Združenia C.S. Lewisa pri zriaďovaní CZŠ Narnia Levice je zbor Cirkvi bratskej Levice. Za prípravou Narnie Levice stojí spolu s týmto zborom aj kazateľská stanica zboru Kaplnka Bratislava – Kaplnka Levice.

VIAC O CIRKVI BRATSKEJ A JEDNOTLIVÝCH SPOLOČENSTVÁCH SA DOZVIETE NA WEBOVÝCH STRÁNKACH:

Narnia Levice prináša

Vyše 25 rokov skúseností

Prvá CZŠ Narnia (v Bratislave) pôsobí už od roku 1994. Narnia Levice bude nadväzovať skúsenosti Narnií, ktoré postupne vznikli vo viacerých slovenských mestách (Banská Bystrica, Pezinok, Trnava) tak, aby boli relevantné v kontexte Levíc.

Skutočné vzťahy

Prostredie Narnie chceme budovať ako miesto priateľských vzťahov, v ktorom sa každý žiak môže cítiť ako dôležitá súčasť komunity, triedy i celej školy bez ohľadu na jeho kultúrne, etnické či sociálne zázemie. Rovnako je pre nás dôležité mať otvorené a priateľské vzťahy s rodičmi. Sme pripravení prijať spätnú väzbu aj vypočuť si nové nápady.

Inovatívne metódy vyučovania a anlický jazyk

Overené tradičné postupy kombinujeme s inovatívnymi metódami vzdelávania ako sú Hejného metóda výučby matematiky, splývavé čítanie SFUMATO a Comenia script. Zároveň kladieme osobitný dôraz na výučbu anglického jazyka, na ktorej sa budú podieľať okrem slovenských učiteľov aj zahraniční lektori z USA a Veľkej Británie. 

Kresťanstvo ako ponuku

Chceme byť školou, ktorá je otvorená pre všetkých žiakov bez ohľadu na ich cirkevnú či necirkevnú príslušnosť. Naším zámerom je, aby deti  mohli objavovať, čo znamená  žiť život založený na hodnotách evanjelia Ježiša Krista. S kresťanským posolstvom sa deti stretnú v bežných situáciách, na vyučovaní i mimo neho. 

Angličtinu vyučujeme pre reálny život.
Túžime, aby z našej školy vychádzali kvalitne vzdelaní žiaci a zároveň charakterní ľudia.
Prostredie Narnie chceme budovať ako bezpečné miesto, ktoré prijíma každého človeka ako jedinečnú osobnosť.
Preferujeme zážitkovú formu vzdelávania s dôrazom na rozvoj zručností a budovanie kritického myslenia.
Hodnotenie nevnímame ako formu odmeny či trestu.
Predtým, ako sa deti ráno pustia do učenia, sa ako trieda naladia na daný deň a jeden na druhého.
Naším zámerom je, aby deti mohli objavovať, čo znamená žiť život založený na hodnotách evanjelia Ježiša Krista.
Pedagóg a rodič ťahajú za jeden povraz ako sprievodcovia dieťaťa na “ceste poznávania”.
Viac o Narnii

Vízia školy

Chceme rozvíjať vedomosti, hodnoty, vzťahy a zručnosti,
potrebné pre život v neustále sa meniacom svete.
Chceme vytvárať bezpečné a radostné prostredie,
v ktorom sa učíme práci na sebe, vnímavosti voči okoliu,
zodpovednosti za svet v pokore pred Bohom.

Našim zámerom je robiť školu poctivo a najlepšie, ako vieme. Tento cieľ je spojený so zvýšenými nákladmi, ktoré nedokážeme pokryť z dotácií Ministerstva školstva. Aby sme dokázali zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu detí, musíme sa spoľahnúť na finančný príspevok rodičov.

Celá suma tohto príspevku sa využije výlučne pre školu a potreby vzdelávacieho procesu – nájomné, opravy a investície do budovy, nákup pomôcok, vytvorenie príjemného a pohodlného prostredia v škole, zvýšený počet učiteľov na daný počet detí, starostlivosť o učiteľov a zvýšenie ich mzdy, realizácia tvorivých nápadov. Táto suma určite nebude stačiť na všetko, čo by sa dalo urobiť. Myslíme si však, že postačí na pokrytie základného fungovania školy podľa našich predstáv.

V závislosti na okolnostiach je možné, že sa hodnota výšky príspevku bude v budúcnosti meniť. Zmena výšky príspevku sa bude odvíjať od zmien vo výške príspevku štátu na vzdelávanie jedného dieťaťa, od výšky inflácie, od zmeny výšky priemernej mzdy v našom regióne, od stanoveného rastu miezd pedagógov a iných dôležitých faktorov. Cieľom týchto budúcich úprav je nedopustiť, aby sme boli nútení znižovať kvalitu výchovy a vzdelávania z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

Plánovaná výška príspevku na vzdelávanie v školskom roku 2021/2022:
  • 1 dieťa/rok
  • 2 deti (súrodenci)/rok

Príspevok sa uhrádza v troch splátkach. V odôvodnených individuálnych prípadoch je možné dohodnúť iný režim úhrady.

Prehľad ďalších finančných príspevkov spojených so štúdiom dieťaťa na Základnej škole Narnia Levice:
  • zápisné – jednorazový poplatok pri prijatí dieťaťa do školy
  • poplatok za Rest time – školský klub detí
  • poplatok za stravovanie