Inovatívne metódy

Inovatívne metódy

Preferujeme zážitkovú formu vzdelávania s dôrazom na rozvoj zručností a budovanie kritického myslenia.

Sme tradičnou školu s inovatívnymi stratégiami a metódami. Naše vyučovanie stojí na pedagogike J.A.Komenského, ku ktorému sa Cirkevná základná škola Narnia hlási po stránke pedagogickej, ale aj duchovnej (Komenský bol biskupom vtedajšej Jednoty bratrskej). Dôrazom pri voľbe pedagogických stratégií je láska k deťom, radosť z vyučovania a vyučovanie na základe vlastnej skúsenosti s učivom. Pracujeme s prirodzenou zvedavosťou detí a ich túžbou objavovať.

Ďalšími nevyhnutnými dôrazmi sú prispôsobovanie štandardu schopnostiam žiaka v rámci hraníc povolených Ministerstvom školstva a prispôsobovanie obsahu vyučovania dobe, do ktorej deti pravdepodobne rastú. V žiakoch podporujeme tvorivosť, kritické myslenie a hodnotenie informácií ako aj manuálne zručnosti a aktívne ekologické správanie.

Súčasťou vzdelávacieho procesu sú aj krátkodobé a dlhodobé projekty. Hľadanie informácií, ich triedenie a spracovanie sú zručnosti, ktoré podporujú samostatnosť detí, kritické myslenie a kreativitu. Pri práci na projektových úlohách sa deti učia využívať moderné informačné technológie, prezentovať vlastnú prácu, spájať nové informácie s už nadobudnutými vedomosťami a hľadať súvislosti.

V Narnii kombinujeme overené pedagogické postupy s prvkami vysoko efektívneho učenia s využívaním inovatívnych metód vzdelávania:

  • Hejného metodika výučby matematiky
  • sme inšpirovaní metódou splývavého čítania SFUMATO
  • písanie Comenia Script
  • podpora kritického myslenia
  • projektové vyučovanie
  • prvky Daltonského vyučovania
  • rozšírené vyučovanie anglického jazyka