Prostredie prijatia

Prostredie prijatia

Prostredie Narnie chceme budovať ako bezpečné miesto, ktoré prijíma každého človeka ako jedinečnú osobnosť.

Chceme byť prostredím, ktoré prijíma každého človeka ako dôležitú súčasť komunity triedy i celej školy bez ohľadu na jeho kultúrne, etnické a sociálne zázemie. Chceme vytvárať zdravé vzťahy postavené na vzájomnej úcte, spolupráci a otvorenej komunikácii nielen v pracovnom tíme, ale aj medzi žiakmi, ako aj vo vzťahu pedagóg a žiak, kde chceme vytvárať rovnaké príležitosti pre všetky deti, teda aj pre tie, ktoré majú špecifické potreby. 

Každý žiak je jedinečnou bytosťou s individuálnymi charakteristikami, ktoré sa neprejavujú len na vyučovaní. Chceme, aby aj cez prestávky a počas mimovyučovacích aktivít každý z nich vnímal slobodu v tom, že môže vysloviť a prejaviť svoj názor a položiť otázky, ktoré ho trápia v dôvere, že ich budeme brať vážne. Sme otvorení prijať spätnú väzbu, ale aj nové dobré nápady.

Priateľské vzťahy v našej škole zohrávajú dôležitú úlohu. Deti sa budú rady učiť a prijímať nové poznatky len v bezpečnom prostredí, ktoré chceme vytvárať najmä dobrými a bezpečnými vzťahmi. Rovnako je pre nás dôležité mať otvorené a priateľské vzťahy s rodičmi, aby sme sa vedeli porozprávať o radostných, ale aj ťažkých veciach.