Prostredie prijatia

Prostredie prijatia

Prostredie Narnie chceme budovať ako bezpečné miesto, ktoré prijíma každého človeka ako jedinečnú osobnosť.

Snažíme sa byť prostredím, ktoré prijíma každého človeka ako dôležitú súčasť komunity triedy i celej školy bez ohľadu na jeho kultúrne, etnické a sociálne zázemie. Chceme vytvárať zdravé vzťahy postavené na vzájomnej úcte, spolupráci a otvorenej komunikácii nielen v pracovnom tíme, ale aj medzi žiakmi, ako aj vo vzťahu pedagóg a žiak. 

Každý žiak je jedinečnou bytosťou s individuálnymi charakteristikami, ktoré sa neprejavujú len na vyučovaní. Chceme, aby aj cez prestávky a počas mimovyučovacích aktivít každý z nich vnímal slobodu v tom, že môže vysloviť a prejaviť svoj názor a položiť otázky, ktoré ho trápia v dôvere, že ich budeme brať vážne. Sme otvorení prijať spätnú väzbu, ale aj nové dobré nápady.

Priateľské vzťahy v našej škole zohrávajú dôležitú úlohu. Deti sa rady učia a prijímajú nové poznatky len v bezpečnom prostredí, ktoré sa usilujeme vytvárať najmä dobrými a bezpečnými vzťahmi. Rovnako je pre nás dôležité mať otvorené a priateľské vzťahy s rodičmi, aby sme sa vedeli porozprávať o radostných, ale aj ťažkých veciach.