Združenie škôl C.S.Lewisa

Združenie škôl C.S.Lewisa

Združenie škôl C.S. Lewisa je zriaďovateľom niekoľkých cirkevných škôl. Všetky školy, ktoré  zastrešuje, majú kresťanský základ. Náboženská výchova, ktorá je v týchto školách súčasťou vzdelávacieho programu, je uskutočňovaná ekumenicky, s úctou a rešpektom k svetonázoru každého študenta. Školy zjednocuje zahrnutie inovatívnych metód  do tradičnej výučby, dôraz na anglický jazyk a spoločná misia

Každého žiaka vzdelávame a vychovávame k tvorivému a kritickému mysleniu,
k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu
a k schopnosti tvoriť komunity v duchu kresťanských biblických hodnôt.

Jednotlivé školy túto misiu napĺňajú s ohľadom na svoje regionálne špecifiká, podmienky a možnosti. Tým pádom jednotlivé Narnie nie sú úplne identické.

Do Združenia škôl C. S. Lewisa patrí:

Ďalšou školou, ktorá je blízka Združeniu škôl C.S.Lewisa, hoci nie je jeho súčasťou, je Základná škola Narnia v Banskej Bystrici.

Spojenie zriaďovateľa so školou sa uskutočňuje prostredníctvom Správnej rady a Rady rodičov školy, zloženej z rodičov a odborníkov na vzdelávanie a riadenie organizácií.

Partnermi Združenia škôl C.S. Lewisa pri zriaďovaní Narnií v jednotlivých mestách sú miestne zbory Cirkvi bratskej, s ktorými má Združenie uzatvorenú partnerskú zmluvu. V Leviciach je partnerom zriaďovateľa Zbor Cirkvi bratskej v Leviciach (www.cblv.sk). 

Cirkev bratská je jednou z menších evanjelikálnych cirkví, ktoré na Slovensku pôsobia. Jej korene siahajú k Jednote bratrskej, ktorej posledným biskupom bol Jan Amos Komenský. Viac o Cirkvi bratskej v Slovenskej republike sa dozviete na jej webovej stránke www.cb.sk.