Kresťanstvo ako ponuka

Kresťanstvo ako ponuka

Naším zámerom je, aby deti  mohli objavovať, čo znamená  žiť život založený na hodnotách evanjelia Ježiša Krista. 

ZŠ Narnia je cirkevnou  školou, ktorá je otvorená pre všetkých žiakov bez ohľadu na ich cirkevnú či necirkevnú príslušnosť.  Snažíme sa vytvoriť prostredie, v ktorom sa každý žiak bude cítiť prijatý a rešpektovaný bez ohľadu na jeho vierovyznanie či svetonázor; prostredie, ktoré je otvorené všetkým živým cirkevným tradíciám a dáva dôraz na osobnú vieru. Sme si vedomí, že evanjelium je základom kresťanstva, ktoré sa prejavuje v širokej škále cirkevných denominácií. Sme si vedomí, že kresťanstvo môže žiť iba v otvorenom dialógu s inými myšlienkovými a svetonázorovými prúdmi.

Naším zámerom je, aby deti v každodennom stretávaní sa a v komunikácii s učiteľmi, spolužiakmi a rodičmi mohli objavovať, čo znamená žiť život založený na nasledovaní Ježiša Krista. Vytvárame v škole kultúru vzťahov postavenú na vzájomnej úcte, spolupráci a otvorenej komunikácii. Deti sa môžu s kresťanským posolstvom stretnúť na vyučovaní i mimo neho. Pevne veríme, že najmä v praktických skutkoch lásky.

Súčasťou vyučovania na cirkevnej základnej škole je absolvovanie predmetu Náboženstvo. Vyučovanie náboženstva sa vyhýba jednotlivým špecifikám cirkevných denominácií. Je založené na spoznávaní Ježišovho evanjelia, príbehov z Písma a ich aplikácie do bežného života. Náboženstvo vyučujeme v otvorenom dialógu s citlivým rešpektom k názorovému spektru v kresťanskom i sekulárnom prostredí. Deti učíme klásť si kritické otázky, ktoré prenikajú pod povrch vecí. Povzbudzujeme ich k poctivosti a vytrvalosti na ceste hľadania uspokojivých odpovedí. V rozhovoroch na dôležité témy života objavujeme kresťanstvo, ktoré dokážeme žiť prirodzene v bežnom živote.