Často kladené otázky

Často kladené otázky

          ZŠ Narnia Levice je cirkevnou  školou, ktorá je otvorená pre všetkých žiakov bez ohľadu na ich cirkevnú či necirkevnú príslušnosť. Byť kresťanom nie je podmienkou prijatia vášho dieťaťa do ZŠ Narnia Levice. Snažíme sa vytvoriť prostredie, v ktorom sa každý žiak bude cítiť prijatý a rešpektovaný bez ohľadu na jeho vierovyznanie či svetonázor.
           Ak sa stotožňujete s hodnotovými piliermi Narnie, ak súhlasíte s tým, že kresťanstvo bude deťom ponúkané ako možnosť, ak súhlasíte s tým, že chceme formovať vaše dieťa v duchu kresťanských hodnôt, ak ste nastavení na aktívnu spoluprácu s pedagogickým tímom a komunitou školy, tak bude vaše dieťa na správnom mieste. Deti sa s kresťanským posolstvom stretávajú na vyučovaní i mimo neho. Pevne veríme, že najmä v praktických skutkoch lásky.

Svoj názov si škola požičala od spisovateľa C. S. Lewisa, ktorý je autorom série kníh pre deti s názvom Kroniky Narnie. Narnia je tajomná a zaujímavá krajina, v ktorej sa odohrávajú neobyčajné príbehy obyčajných detí. Našou túžbou je, aby za dverami našej školy našli žiaci neobyčajný svet, v ktorom objavia poznanie, prijatie a vzácne vzťahy. Viac nájdete na podstránke Príbeh Narnie.

Áno, sme novou školou v Leviciach, svoju brány sme otvorili 01. 09. 2021. Nie sme však novým formátom na Slovensku. Čerpáme z vyše 25-ročných skúseností CZŠ Narnia Bratislava, ktorá je najväčšou cirkevnou základnou školou na Slovensku. ZŠ Narnia vznikla aj v Pezinku, Trnave a Banskej Bystrici. ZŠ Narnia Levice stojí na spoločných základoch všetkých Narnií so svojou unikátnou „vôňou“ v lokálnom prostredí.

ZŠ Narnia Levice stojí na pedagogických základoch J. A. Komenského. Môžeme teda povedať, že ZŠ Narnia Levice je tradičnou školou s inovatívnymi prvkami. Snažíme sa prepájať jednotlivé predmety vyučovania spoločnou integrujúcou myšlienkou, tak ako nás učí J. A. Komenský. Deti učíme zážitkovou formou. Počas vyučovania majú priestor aj na hru, cez ktorú učiteľ napĺňa svoje výchovné a vzdelávacie ciele. Zároveň využívame tieto  inovatíne metódy vzdelávania:

  • Hejného metóda v matematike
  • sme inšpirovaní metódou splývavého čítania SFUMATO
  • Comenia Script
  • podpora kritického myslenia
  • projektové vyučovanie
  • prvky Daltonského  vyučovania
  • rozšírené vyučovanie anglického jazyka

Našim zámerom je robiť školu najlepšie, ako vieme. Tento cieľ je spojený so zvýšenými nákladmi, ktoré nedokážeme pokryť z dotácií Ministerstva školstva. Aby sme dokázali zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu detí, musíme sa spoľahnúť na finančný príspevok rodičov. Financie od rodičov nechápeme ako poplatok za službu, ale ako rozhodnutie rodičov prispievať na kvalitné vzdelávanie a výchovu dieťaťa.
         Celá suma tohto príspevku sa využíva výlučne pre školu a potreby vzdelávacieho procesu. Nebude stačiť na všetko, čo by sa dalo urobiť, mala by však postačiť na pokrytie základného fungovania školy podľa našich predstáv. Bližšie informácie nájdete v sekcii Príspevok na vzdelávanie.

V každej triede bude maximálne 25 žiakov.

Zrelosť dieťatka je predpokladom k tomu, aby mohlo rásť a napredovať v rozvíjaní zručností a schopností v procese vzdelávania. Preto budúci prváčikovia musia prejsť testom školskej zrelosti a pripravenosti dieťatka na školu.

Zároveň, rodičia budúcich žiakov Narnie prostredníctvom špecifického dotazníka vyjadria súhlas s ponúknutým programom vzdelávania. Stotožnenie sa rodičov s hodnotovými piliermi Narnie je spolu so školskou zrelosťou  predpokladom prijatia dieťa do ZŠ Narnia Levice.

Viac informácií o zápise nájdete v sekcii Zápis/Prestup.

Áno, žiaci Narnií bývajú úspešní pri prijímacích skúškach na stredné školy. Vzhľadom na anglický program bývajú úspešní aj pri prijímacích skúškach na bilingválne stredné školy zamerané na anglický jazyk.

Rovnako zvládajú prestup z Narnie na klasické školy, keďže Narnia je klasickou školou s inovatívnymi metódami. Tým pádom deti obvykle nemajú problém prispôsobiť sa spôsobu vyučovania na iných školách.

V Narnii používame spôsob hodnotenia nazvaný Pointbook. Naším cieľom je pomôcť každému žiakovi dosiahnuť jeho osobné maximum. Deti nie sú hodnotené klasickými známkami, ale dostávajú tzv. stopy. Tie predstavujú cestu, ktorú deti prejdú počas školského roka vo vzdelávaní sa v danom predmete. Každé dieťa si s učiteľom na začiatku roka stanoví svoj cieľ. Grafické zobrazenie pomáha dieťaťu aj rodičom vidieť, akú cestu už prešlo a akú ešte musí prejsť, aby svoj cieľ dosiahlo. Bližšie informácie o spôsobe hodnotenia nájdete v sekcii O škole/Narnijský spôsob hodnotenia.

Angličtina tvorí dôležitý pilier ZŠ Narnia. Považujeme za veľmi dôležité, aby detičky ovládali angličtinu v písanej aj hovorenej forme na vysokej úrovni primerane ich veku. Angličtinu vyučujeme už od 1. ročníka. Okrem slovenských učiteľov sa na výučbe podieľajú zahraniční lektori. Kým slovenskí učitelia sa môžu zameriavať na gramatiku z pohľadu cudzieho jazyka, zahraniční lektori hovoriaci anglickým jazykom ako rodným jazykom sa môžu sústrediť na rozširovanie slovnej zásoby a výslovnosť. Viac informácii o vyučovaní angličtiny nájdete v sekcii O škole/Anglický program.

Súčasťou vyučovania na cirkevnej základnej škole je v zmysle platnej legislatívy absolvovanie predmetu náboženstvo. To znamená, že náboženstvo cirkvi, ktorá zriaďuje školu, je povinným predmetom pre všetkých žiakov školy a žiaci si nebudú môcť zvoliť predmet etická výchova. Predmet náboženstvo sa vyhýba jednotlivým špecifikám cirkevných denominácií a zakladá sa na spoznaní biblických príbehov a základného kresťanského učenia a etiky. 

V rámci ŠKD zabezpečujeme rôznorodé krúžky v rámci našich možností. Zoznam krúžkov, do ktorých sa budú môcť žiaci zapísať, bude zverejnený vždy na začiatku školského roka. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Napíšte nám!

Ak Vás naša škola zaujala a máte ďalšie otázky, napíšte nám správu. Radi Vám odpovieme.

Môžete použiť kontaktný formulár napravo, prípadne písať priamo na našu e-mailovú adresu:

sekretariat@narnialv.sk

Miesto pre Vašu správu