Dotazník porozumenia

Dotazník porozumenia

Milí rodičia,

radi by sme Vám prostredníctvom tohto dotazníka predstavili špecifiká a dôrazy našej školy. Zároveň by sme sa radi dozvedeli o Vašich predstavách a očakávaniach súvisiacich so vzdelávaním Vášho dieťaťa.

Dotazník, ktorý Vám predkladáme, zohráva rolu pri výbere detí do školy. Dôvodom je skutočnosť, že vnímame školu ako učiacu sa komunitu: žiakov, rodičov a učiteľov. Vzájomnú zhodu medzi Vašimi očakávaniami a našimi dôrazmi na výchovu a vzdelávanie považujeme za základný predpoklad úspešného výchovno-vzdelávacieho procesu.

Misia školy

Každého žiaka vzdelávame a vychovávame
k tvorivému a kritickému mysleniu,
k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu
a k schopnosti tvoriť komunity
v duchu kresťanských biblických hodnôt.

Dotazník
Prosím, úprimne odpovedzte na nasledujúce otázky: