Prípravný tím

„Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu.“ Jan Amos KomenskýJan Amos Komenský

Prípravný tím

MGR. LÝDIA CZIRIOVÁ

Lýdia vyštudovala Fakultu prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, učiteľstvo informatiky a výtvarnej výchovy. Je stredoškolská učiteľka informatiky a aplikovanej ekonómie na Obchodnej akadémii v Leviciach. Od roku 2019 sa stala tiež súčasťou pedagogického tímu na Gymnáziu sv. Vincenta de Paul v Leviciach, kde učí seminár z ekonómie. Spolu s manželom Marekom vychovávajú tri deti.

„Vidieť deti tešiť sa do školy….to je dobrý hnací motor!“

Kontakt: lydia.cziriova@narnialv.sk

ING. ANDREJ MORAVSKÝ

Andrej absolvoval Strojnícku fakultu STU v Bratislave, pracuje v oblasti energetiky. Spolu s manželkou  majú 3 dievčatá vo veku 7 až 15 rokov. So svojou rodinou je súčasťou cirkevného spoločenstva Cirkvi bratskej v Leviciach, kde zároveň pôsobí  vo vedení zboru.

“Veľký zmysel vidím v tom, aby v škole vznikol priestor, kde deti, učitelia a rodičia budú spolu tvoriť fungujúcu komunitu.”

Kontakt: andrej.moravsky@narnialv.sk

Mgr. Ivana Tóthová

Ivka vyštudovala Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor sociálna práca. Od roku 2014 pracuje na pozícii riadiacej pracovníčky v oblasti komunitnej sociálnej práce. V Centre Pomoci skvalitňujú život každému, kto ich starostlivosť potrebuje. Svoje tri deti sa snažia s manželom vychovávať tak, aby boli svetlom pre ostatné deti v duchovnej, ale aj v ostatných oblastiach.

“Som presvedčená, že školské prostredie, ktoré túžime pre deti vytvoriť, bude rodičom nápomocné pri výchove a smerovaní života ich detí. Verím, že naše “narnijské levíčatá” budú žiariť svetlom pre mesto a svoje okolie.“

Kontakt: ivana.tothova@narnialv.sk

MGR. ZUZANA FAZEKAŠOVÁ

Zuzka vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte TU v Trnave. V období od r. 2009 do r. 2015 sa venovala  ľuďom so špeciálnymi potrebami v DSS prof. K. Matulaya v Bratislave na Úseku diagnostiky a autizmu. Po návrate do Levíc pracovala na Referáte poradensko-psychologických služieb na ÚPSVaR Levice. Aj v súčasnosti pomáha rodinám v rozchodovej a porozchodovej situácii. Popri výchove svojich dvoch detí sa venuje pomoci a podpore matiek v období dojčenia.

“Vnímanie potrieb svojich detí ma vedie k vytváraniu bezpečného prostredia aj mimo domu. Verím, že Narnia bude miestom, kam budú s radosťou chodiť ako deti, tak aj učitelia a rodičia.”

Kontakt: zuzana.fazekasova@narnialv.sk

Ing. Marek Cziria

Marek vyštudoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobí ako úspešný podnikateľ. Vybudoval predajňu Dom náradia a Záhradné centrum v Leviciach. S manželkou Lýdiou vychovávajú tri deti, vedú ich k športu a aktívnemu životu v duchu kresťanských hodnôt.

„Mám rád nové výzvy a projekt Narnia je správna vec.“

Kontakt: marek.cziria@narnialv.sk

 

Mgr. Lenka Garajová

Lenka absolvovala učiteľstvo matematiky, slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Učila angličtinu v jazykovej škole a momentálne pracuje ako personalistka v automobilovom priemysle.

“Záleží mi na tom, aby sa deti mohli vzdelávať v radostnom a bezpečnom prostredí, ktoré im pomáha všestranne sa rozvíjať, kriticky myslieť a získavať zručnosti potrebné pre život v 21. storočí.”

Kontakt: lenka.garajova@narnialv.sk